Studium

Již 30. rokem poskytujeme všeobecné studium šestiletého a čtyřletého gymnázia v Ostravě, nyní s rozšířenou výukou humanitních předmětů a se zvláštním zaměřením na jazykovou výuku. Výuka, která je ukončená maturitou, probíhá pouze v denní formě na základě Školního vzdělávacího programu, který je vytvořený v souladu s povinným Rámcovým vzdělávacím programem vycházejícím ze zákona 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Jako jedna z mála škol má, na základě rozhodnutí MŠMT, povolenu výuku některých předmětů v cizím jazyce a zmíněné se projeví také s uvedením této skutečnosti na vysvědčení. PRIGO spolupracuje s několika desítkami zahraničních škol po celém světě, např. Velká Británie, USA, Německo, Francie, Rakousko, Polsko, Slovensko a mnoho dalších. To vše umožní snazší průchodnost do vysokoškolského studia v ČR i zahraničí. Jazyková výuka probíhá v jazykové a počítačové učebně a využívá i prvky tzv. blended learningu, tedy operativní on-line výuky zahrnující e-learning a multimediální prostředky. Máme dvě odborné přírodovědné učebny, dále botanickou zahradu, jejíž součástí je školní skleník a zejména venkovní přírodovědná učebna. Pro výuku společenských věd byla uvedena do provozu replika soudní síně, ve které si žáci mohou vyzkoušet reálné soudní procesy v talárech a při simulaci opravdového soudního prostředí.

PRIGO – Střední školy – On-line DOD

PRIGO video průvodce – škola očima studentů

PRIGO video průvodce – informační zdroje očima učitelů

Virtuální prohlídka školy

PRIGO – Střední školy – V televizi

Jsme fakultní školou Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Obecné informace

Gymnázium šestileté – obor Gymnázium 79-41-K/61

Víceletá, tj. 6letá gymnázia jsou kompromisním řešením mezi čtyřletými a osmiletými gymnázii. Přijímají žáky z řad žáků sedmé třídy základní školy, kde je jejich profilace již zřejmější, psychická vyspělost je vyšší a možnost kontaktu se staršími vrstevníky gymnázia bezproblémovější. Zároveň je však významněji a častěji podchycen talent a nadání k určitým disciplínám než v případě gymnázii čtyřletých. Volba rodičů a aspirace k dalšímu vzdělání dětí se jeví zodpovědnější. Z výše uvedených důvodů se zřizovatel a vedení školy rozhodli akreditovat gymnázium šestileté. V Moravskoslezském regionu se pak jedná o jedno z mála podobně zaměřených šestiletých gymnázií. S ohledem na to, že šestiletých gymnázií je pouze několik, a z důvodu omezeného počtu přihlášek na střední školy je přijímací řízení pro nadané děti méně stresující než v případě čtyřletých gymnázií, protože v případě neúspěchu u přijímacích zkoušek zůstává v budoucnu ještě možnost zápisu právě na gymnázium čtyřleté.

Učební plán a školní vzdělávací program (ke stažení zde).

Gymnázium čtyřleté – obor Gymnázium 79-41-K/41

Obor všeobecného 4letého gymnázia se zaměřuje na nadané žáky, kteří se rozhodli nastoupit ke studiu na gymnáziu po skončení povinné školní docházky na základní škole. Jedná se o žáky, kteří chtějí mít klasické gymnaziální vzdělání, ale cítí se být profilováni směrem k humanitním a jazykovým disciplínám.

Učební plán a školní vzdělávací program (ke stažení zde).

Profilace

Soustředíme se na rozšířenou výuku předmětů souvisejících s humanitními obory a přípravou pro přijímací řízení a studium na vysokých školách tohoto zaměření. Jsme fakultní školou Filozofické fakulty a Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, což nám také výrazně pomáhá ve výuce. Jazykové a humanitní gymnázium PRIGO v Ostravě dále spolupracuje s pedagogy z humanitních fakult a jeho studenti se zapojují do mnoha projektů z této oblasti. Na rozdíl od středních škol humanitního zaměření nepřipravujeme studenty na výkon humanitního povolání po střední škole, ale soustředíme se zcela na možnost dalšího studia na univerzitách zmíněného směru. K tomuto vedeme a motivujeme studenty školními i mimoškolními aktivitami. Vychováváme však absolventa, který kromě humanitního zaměření bude mít vysoké jazykové kompetence a obecný společensko-kulturní přehled, což mu umožní hlásit se po ukončení gymnázia na jakoukoliv vysokou školu. Rozhodnutí je vždy na samotném studentovi, který zejména ve vyšších ročnících vhodnou volbou ze široké škály volitelných předmětů přizpůsobuje své zaměření preferencím ohledně volby vysoké školy.

Druhou profilací je profilace jazyková. Všechny profilace mají na zřeteli exkluzivní výuku cizích jazyků, a tedy rozvoj jazykových kompetencí a přípravu na státní i mezinárodní maturitu (IB). I přes zmíněné specializace a profilace je vzdělání v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro gymnázia a vychovává tak absolventa se všeobecným vzděláním, vč. vzdělání humanitního a kulturního, avšak s vysokými jazykovými kompetencemi. Jedná se o studenta s širokým všeobecným rozhledem, který složí výtečně maturitu a uplatní se v dalším studiu na prestižních vysokých školách u nás a velmi často i v zahraničí.

Informace o přijímacím řízení se dozvíte zde.

Školné a stipendium

Školné

S potěšením konstatujeme, že Strategická rada PRIGO potvrdila na svém lednovém zasedání výrazně snížené školné ve všech středních školách skupiny PRIGO, a plně vyhověla návrhu vedení jednotlivých škol. Jsme rádi, že i v této nelehké době můžeme udržet pro všechny nízké, příznivé a zvýhodněné školné a děkujeme tímto také našim donátorům.

Školné pro studenty bez vážných kázeňských prohřešků, kteří zahájí studium od školního roku 2023/2024, je stanoveno (po zahrnutí všech zvýhodnění a dotací ze stipendijního fondu) ve výši 1 990 Kč měsíčně (platba 12 měsíců) nebo se slevou celkově pouze 19 900 Kč ročně, a to v případě jednorázové platby provedené do 30.6.2023. Zvýhodněné školné je garantováno po celou dobu studia. Platební podmínky stanoví smlouva o studiu.

Standardní školné, mimo tuto zvýhodněnou akci, je přitom ve výši 9 990 Kč měsíčně (platba 12 měsíců) nebo 99 900 Kč ročně v případě jednorázové splátky. Dotace nad rámec zvýhodněného školného je hrazena ze stipendijního fondu.

Strategická rada PRIGO dále potvrdila nulové školné v programu mezinárodní maturity International Baccalaureate pro všechny studenty ze středních škol PRIGO. Tento program je vstupenkou na prestižní světové univerzity.

Platba

Číslo účtu: 2131131587/8040
Konstantní symbol: 0308
Variabilní symbol: rodné číslo studenta
Zpráva pro příjemce: rodné číslo, účel platby, příjmení a jméno (příklad vzorové zprávy: XXXXXX/1234, školné 2023/24, Novák Jan)

Stipendium

Strategická rada PRIGO také potvrdila program sociálních stipendií pro talentované studenty a také program prospěchových a vědeckých stipendií pro všechny studenty gymnázií a středních škol ze skupiny PRIGO. Bližší informace jsou k dispozici na studijním oddělení. Dále byla potvrzena akce poskytnutí iPadu zdarma pro každého studenta, který lze využívat pro školu i osobní využití, a který studentovi po skončení studia zůstává.