O IB DP

International Baccalaureate Diploma Programme (IB DP) je dvouletý středoškolský studijní program vyučovaný výhradně v anglickém jazyce, který je zakončený prestižní mezinárodní maturitou (IB). Ta je potřebná pro studium na všech zahraničních univerzitách. V případě volby vhodné struktury mezinárodní maturity a odpovídajícího bodového ohodnocení, umožní její výsledek vysoce pravděpodobné přijetí na nejlepší univerzity na světě, vč. univerzit z TOP 10. Informace o způsobu akceptace mezinárodní maturity IB jednotlivými univerzitami naleznete zde. Program je určen jako doplnění studia nebo alternativa studia pro studenty druhého a třetího ročníku gymnázia (resp. kvarty a kvinty 6letého gymnázia nebo sexty a septimy 8letého gymnázia). Blíže o IB misi se dočtete zde.

Jazykové a humanitní gymnázium PRIGO v Ostravě, po splnění náročných podmínek a provedení mezinárodního šetření v prostorách školy, získalo v tomto roce autorizaci IB Diploma Programme. Tento studijní program neprochází národním českým akreditačním procesem, ale byl validován mezinárodně působící institucí International Baccalaureate Organization, která sídlí ve švýcarské Ženevě. Veškeré hodnotící procesy jsou pak realizovány ve Velké Británii.

Poslechněte si podcast o IBDP programu a mezinárodní maturitě u nás

S přípravou na mezinárodní maturitu IB pomáhá studentům také projekt DofE. Škola PRIGO je do tohoto projektu zapojena od roku 2017. Projekt DofE (https://www.dofe.cz/) – Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (The Duke of Edinburgh´s International Award). Cílem programu je podpořit komplexní rozvoj schopností a dovedností mladých lidí ve věku 14 až 24 let přes dlouhodobé a pravidelné aktivity ve čtyřech provázaných oblastech: rozvoji talentu, sportu, dobrovolnictví a dobrodružné expedici ve třech úrovních. Účastníci mohou získat při splnění programu mezinárodně uznávaný certifikát DofE, který jim pomůže při přijetí nebo přípravě na přijetí na renomované zahraniční univerzity. Více o projektu DofE se můžete dozvědět zde.

Mezinárodní maturita je celosvětově uznávaná – Deník PRÁVO

PRIGO World School

Jazykové a humanitní gymnázium PRIGO získalo statut IB World School. Zařadili jsme se tak mezi více než 5000 World Schools, které poskytují od roku 1968 mezinárodně uznávané středoškolské vzdělávání ukončené mezinárodní maturitou. Ta je uznávaná a především potřebná na naprosté většině zahraničních univerzit. Světové IB školy sdílejí společnou filozofii, kterou je zaměření na oddanost a úsilí zlepšit vzdělávací proces, poskytování mezinárodního vzdělávacího programu nejvyšší kvality se silnými vizemi, a to všem studentům, bez rozdílu z jakého prostředí pocházejí.

Kontakt na garanta IB Diploma Programme:

Mgr. Renáta Závodná

e-mail: renata.zavodna@prigo.cz
tel.: +420 724 500 217

IB DP Studium a předměty

Studium probíhá výhradně v anglickém jazyce a je primárně určeno studentům druhého a třetího ročníku 4letého gymnázia, resp. kvarty a kvinty 6letého gymnázia (popř. sexty a septimy 8letého gymnázia).

Rozvrh výuky je sestaven tak, aby umožnil současné studium IB DP a běžného studia 6letého a 4letého oboru Jazykového a humanitního gymnázia PRIGO. Zároveň přiměřeně zohlední rozvrh výuky pro studenty Lékařského a přírodovědného gymnázia PRIGO nebo Střední školy PRIGO, kteří se budou účastnit IB DP studia. IB DP studium na našem gymnáziu je určeno také studentům jiných gymnázií nebo středních škol, avšak nebude pravděpodobně ve všech případech možno zajistit kompatibilitu IB DP výuky a výuky na domovské střední škole. IB DP studium je možno studovat také v případě, že student nenavštěvuje žádnou PRIGO školu nebo dokonce nestuduje-li ani jinou střední školu, pokud byla ukončena povinná školní docházka.

Součástí IB DP studia a mezinárodní maturity je 6 předmětů, absolventská práce (Extended Essay) a kurz TOK (Theory of Knowledge). Splnit je nutno také kritérium v oblasti tvořivosti, sportu a dobrovolnictví – CAS (Creativity, Activity, Sevice).

U jednotlivých předmětů je nutno volit tyto tak, aby student absolvoval 3 předměty na vyšší úrovni (High Level – HL) a 3 předměty na nižší úrovni (Standard Level – SL). Úroveň si student volí také podle svého zaměření, zájmů a s ohledem na případný obor univerzity, kterou hodlá navštěvovat. Předměty HL zahrnují 320 vyučovacích hodin za celé studium, tzn. v průměru 4 vyučovací hodiny týdně a předměty SL zahrnují 200 vyučovacích hodin za celé studium. Celková hodinová náročnost IB studia (vč. TOK, CAS a Extended Essay) je cca 1700 hodin za dva roky, tedy přibližně v průměru 20 hodin týdně. S ohledem na vzájemnou kompatibilitu výuky běžného českého studia na gymnáziu a IB DP studia a průnik výuky v některých částech, je předpokládaná týdenní hodinová dotace obou studijních programů cca 35-40 hodin týdně. Pro šikovné studenty je tedy celkové studium zvládnutelné. Výuka probíhá také v odpoledních hodinách a v souhrnu s nejčastějším standardním středoškolským studijním programem oboru českého gymnázia je spíše hodinově náročnější. Je třeba počítat s tím, že studující IB DP a současného běžného středoškolského studia bude v některých případech končit výuku až v pozdějších odpoledních hodinách, a to vždy podle standardního rozvrhu výuky.

Jednotlivé předměty jsou zařazeny do 6 okruhů a student si musí vybrat z každého okruhu jeden předmět nabízený naší školou. Výjimkou je okruh č. 6, ve kterém je možno daný předmět nahradit předmětem z okruhu č. 3-5.

Seznam předmětů naleznete zde.

Jak to u nás vypadá se podívejte na těchto odkazech:
PRIGO video průvodce – škola očima studentů
PRIGO video průvodce – informační zdroje očima učitelů

IB Přihláška ke studiu

Termín uzávěrky přihlášek pro 1. kolo je stanoven na 24. 5. 2024.

On-line přihláška k vyplnění zde.

Povinnou součástí přihlášky je také esej (v angličtině) na téma motivace ke studiu a odborného zaměření uchazeče (doporučený rozsah je 10 normostran). Struktura eseje není předepsána a její obsah je volnou tvorbou uchazeče. Esej musela být odevzdána nejpozději do 24. 5. 2024 (na sekretariát školy nebo na poštu s podacím razítkem ze dne 24. 5. 2024).

Součástí přihlášky je doporučující dopis (v angličtině nebo češtině). Nejedná se o povinnou, ale pouze o doporučenou přílohu přihlášky. Vhodným se jeví stanovisko pedagoga ze současné střední školy, ideálně z předmětu souvisejícího s preferovaným oborovým zájmem uchazeče. Termín a způsob doručení je shodný jako u eseje.

IB Přijímací zkouška a podmínky přijetí

Termín přijímací zkoušky pro 1. kolo je stanoven na 31. 5. 2024.

Komisionální přijímací zkouška vedená v anglickém jazyce a zahrnuje pouze motivační pohovor, který se týká studijní motivace a diskuze na téma předložené eseje (součástí není přijímací test a ani odborná předmětová zkouška).

V den konání přijímací zkoušky je nutno osobně doložit ověřenou kopii posledních tří vysvědčení ze střední školy nebo základní školy, které má uchazeč k dispozici a jazykové certifikáty (jsou-li takové).

Podmínkou pro přijetí není současné studium jiné střední školy.

Podmínkou pro přijetí je ukončení povinné školní docházky.

IB Školné a poplatky

Školným se rozumí částka, která je hrazena za studium v IB DP. Student jakékoliv PRIGO střední školy, po splnění stipendijních podmínek, absolvuje celé studium IB DP zdarma. Jeho školné je hrazeno ze stipendijního fondu. V jiném případě je za IB DP studium hrazeno školné. Poplatkem se rozumí částka hrazená přímo organizaci IBO (International Baccalaureate Organization), která poskytuje certifikaci. Jedná se o poplatky za jednotlivé dílčí zkoušky, specializované učebnice nebo mezinárodní maturitu. Tyto poplatky jsou určeny podle počtu předmětů a stupně využití odborných učebnic dané platným ceníkem IBO a neměly by přesáhnout částku 30 000 Kč. Bližší informace o školném naleznete zde.

IB Mezinárodní maturita

Naši studenti mají možnost absolvovat současně českou maturitu (CZ) i mezinárodní maturitu (IB), a to buď obě maturity v plné podobě, nebo kombinaci jejich částí a variant dle vlastní volby. Ojedinělou výhodou studia na našem gymnáziu je skutečnost, že mezinárodní maturita IB se koná v předposledním ročníku studia (třetí ročník, kvinta 6letého oboru nebo septima 8letého oboru). Česká maturita se pak koná standardně v posledním ročníku studia (čtvrtý ročník, sexta 6letého oboru nebo oktáva 8letého oboru). Studijní povinnosti jsou tak rozloženy a nehrozí kolize termínů obou maturit. Navíc podle toho, jak student uspěl (popř. ve kterých částech) u mezinárodní maturity, může přizpůsobit složení české maturity tak, aby splnil podmínky světových i českých univerzit. Bližší informace o jednotlivých variantách kombinace obou maturit naleznete zde.

Minimální podmínkou pro složení mezinárodní maturity IB je dosažení 24 bodů z celkových 45.