IB DP Studium a předměty

Studium probíhá výhradně v anglickém jazyce a je primárně určeno studentům druhého a třetího ročníku 4letého gymnázia, resp. kvarty a kvinty 6letého gymnázia (popř. sexty a septimy 8letého gymnázia).

Rozvrh výuky je sestaven tak, aby umožnil současné studium IB DP a běžného studia 6letého a 4letého oboru Jazykového a humanitního gymnázia PRIGO. Zároveň přiměřeně zohlední rozvrh výuky pro studenty Lékařského a přírodovědného gymnázia PRIGO nebo Střední školy PRIGO, kteří se budou účastnit IB DP studia. IB DP studium na našem gymnáziu je určeno také studentům jiných gymnázií nebo středních škol, avšak nebude pravděpodobně ve všech případech možno zajistit kompatibilitu IB DP výuky a výuky na domovské střední škole. IB DP studium je možno studovat také v případě, že student nenavštěvuje žádnou PRIGO školu nebo dokonce nestuduje-li ani jinou střední školu, pokud byla ukončena povinná školní docházka.

Součástí IB DP studia a mezinárodní maturity je 6 předmětů, absolventská práce (Extended Essay) a kurz TOK (Theory of Knowledge). Splnit je nutno také kritérium v oblasti tvořivosti, sportu a dobrovolnictví – CAS (Creativity, Activity, Sevice).

U jednotlivých předmětů je nutno volit tyto tak, aby student absolvoval 3 předměty na vyšší úrovni (High Level – HL) a 3 předměty na nižší úrovni (Standard Level – SL). Úroveň si student volí také podle svého zaměření, zájmů a s ohledem na případný obor univerzity, kterou hodlá navštěvovat. Předměty HL zahrnují 320 vyučovacích hodin za celé studium, tzn. v průměru 4 vyučovací hodiny týdně a předměty SL zahrnují 200 vyučovacích hodin za celé studium. Celková hodinová náročnost IB studia (vč. TOK, CAS a Extended Essay) je cca 1700 hodin za dva roky, tedy přibližně v průměru 20 hodin týdně. S ohledem na vzájemnou kompatibilitu výuky běžného českého studia na gymnáziu a IB DP studia a průnik výuky v některých částech, je předpokládaná týdenní hodinová dotace obou studijních programů cca 35-40 hodin týdně. Pro šikovné studenty je tedy celkové studium zvládnutelné. Výuka probíhá také v odpoledních hodinách a v souhrnu s nejčastějším standardním středoškolským studijním programem oboru českého gymnázia je spíše hodinově náročnější. Je třeba počítat s tím, že studující IB DP a současného běžného středoškolského studia bude v některých případech končit výuku až v pozdějších odpoledních hodinách, a to vždy podle standardního rozvrhu výuky.

Jednotlivé předměty jsou zařazeny do 6 okruhů a student si musí vybrat z každého okruhu jeden předmět nabízený naší školou. Výjimkou je okruh č. 6, ve kterém je možno daný předmět nahradit předmětem z okruhu č. 3-5.

Seznam předmětů naleznete zde.

Jak to u nás vypadá se podívejte na těchto odkazech:
PRIGO video průvodce – škola očima studentů
PRIGO video průvodce – informační zdroje očima učitelů