4leté gymnázium

Jazykové a humanitní gymnázium PRIGO je střední školou, která zahájila činnost v roce 1993, jako vůbec první nestátní gymnázium v Ostravě a okolí.
Poskytuje vzdělání ve třídách šestiletého a čtyřletého gymnázia.

Gymnázium čtyřleté – obor Gymnázium 79-41-K/41

Obor všeobecného čtyřletého gymnázia se zaměřuje na nadané žáky, kteří se rozhodli nastoupit ke studiu na gymnázium po skončení povinné školní docházky na základní škole. Jedná se o žáky, kteří chtějí mít klasické gymnaziální vzdělání, ale cítí se být profilováni směrem k humanitním a jazykovým disciplínám.

Učební plán a školní vzdělávací program (ke stažení zde).

Podmínky přijetí pro 4. kolo

Naše gymnázium preferuje různorodost způsobů, kterými může uchazeč prokázat, že splňuje studijní předpoklady nutné pro přijetí ke studiu. Své předpoklady pro studium prokáže buď absolvováním ústního pohovoru dle bodu 1), nebo doloží některý ze studijních průměrů uvedených v bodech 2-4), resp. absolvuje školní písemnou příjímací zkoušku uvedenou v bodě 5), popř. doloží výsledek státní přijímací zkoušky z prvního kola (viz bod 6). Uchazeč si může vybrat minimálně jednu nebo i více z níže uvedených šesti možností. Z každé je možno získat maximálně 100 normovaných bodů. Tyto body se nesčítají, ale pro výsledné pořadí se vybere ten výsledek z bodů 1-6), ve kterém uchazeč získal nejvyšší počet bodů. Na základě nejlepšího výsledku každého uchazeče se sestaví pořadí uchazečů od nejlepšího po nejhorší výsledek.

Ke studiu budou přijati ti žáci, kteří se umístí v intervalu od 1. místa po místo, které odpovídá pořadí žáka, který se umístil v pořadí jako poslední v rámci zbývající kapacity vypsané pro 4. kolo přijímacího řízení pro daný obor vzdělávání. Přijati budou také žáci, kteří dosáhnou stejného bodového ohodnocení jako poslední uvedený žák.

Sekundárním hodnocením pro určení pořadí, v případě shody bodového hodnocení, je postupně průměrný prospěch dle bodu 2), posléze podle bodu 3) a bodu 4). V případě i nadále shodného pořadí je postupně zohledněno bodové ohodnocení u jednotné přijímací zkoušky celkově a dále postupně prioritně z Českého jazyka a poté z Matematiky.

1) Absolvování motivačního pohovoru – jedná se o ústní diskuzi v délce do 30 minut o portfoliu uchazeče svědčící o jeho předpokladech ke studiu (k pohovoru přinese uchazeč podklady osvědčující např. umístění v krajském nebo okresním kole odborné olympiády, složení certifikované jazykové zkoušky, členství v Mense ČR, dobrovolnické, sportovní a obdobné aktivity, např. DofE, apod.).
2) Průměrný prospěch ze všech předmětů v osmé a deváté třídě ZŠ (dokládá se prospěch za 1. a 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy).
3) Průměrný prospěch ze všech předmětů v osmé nebo deváté třídě ZŠ (dokládá se prospěch za 1. a 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy).
4) Průměrný prospěch alespoň ze 3 dále uvedených předmětů (Český jazyk, Anglický jazyk, Dějepis) v deváté třídě ZŠ (dokládá se prospěch za 1. pololetí). Toto kritérium je možné zohlednit, pokud celkový prospěch ze všech předmětů v osmé a deváté třídě ZŠ (dokládá se prospěch za 1. a 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy) nepřekročil hodnotu 1,7.
5) Výsledek školní přijímací zkoušky pro 4. kolo z OSP (obecných studijních předpokladů), kterou je nutno absolvovat zvlášť pro 4. kolo.
6) Výsledek jednotné (státní) přijímací zkoušky (která byla uchazečem vykonána v termínech pro 1. kolo přijímacího řízení v rámci testů CERMAT).

Spolu s přihláškou uvede uchazeč, zda má zájem se účastnit ústního pohovoru dle bodu 1) nebo školní přijímací zkoušky z OSP dle bodu 5) nebo i obou těchto způsobů. V případě, že uchazeč neuvede písemně, nejpozději v den uzávěrky pro podání přihlášky ke studiu pro 4. kolo, zájem o jeden z těchto dvou způsobů prokázání studijních předpokladů, nebude (ani později) k těmto způsobům přihlíženo. Pokud uchazeč nedoloží písemně, nejpozději v den uzávěrky pro podání přihlášky ke studiu pro 4. kolo, výsledek jednotné přijímací zkoušky dle bodu 6), má se za to, že toto kritérium nebude v budoucnu uplatňovat. Do výsledného pořadí uchazeče se uplatní nejlepší z výsledků v bodech 2-4) a pro potřeby stanovení výsledného pořadí v případě rovnosti bodů bude za výsledek jednotné přijímací zkoušky uvedeno v obou částech nula bodů.

Více o studiu na našem gymnáziu se dozvíte zde.

PRIGO – Střední školy – On-line DOD

Prohlédněte si gymnázium očima našich studentů

Virtuální prohlídka školy

Jsme fakultní školou Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

PRIGO Chytrá škola

PRIGO je školou pro život, jaký bude. Naše žáky a studenty se snažíme připravovat na to, aby obstáli hlavně v budoucím životě, a to přesto, že představy nás všech o tom, jak bude společnost i život za několik desítek let vypadat nemají jasné kontury. Naše filozofie je ukotvena v desateru principů PriorityGO. Snažíme se vychovávat kreativní osobnosti s vysokou adaptibilitou a flexibilitou, které se budou schopny uplatnit v životě u nás i v zahraničí. Proto za základ přípravy na budoucí život považujeme rozvoj schopnosti kritického myšlení. Ve výuce klademe důraz na moderní didaktické metody a rozvoj obecných kompetencí. Vycházíme ze skutečnosti, že škola v současnosti není výhradním ani hlavním zdrojem informací a její úlohu přebírá do jisté míry on-line prostředí. Proto jsou pro nás důležité moderní technologie. Mobilní zařízení a prostředí internetu využíváme nejen ve výuce, ale také ve všech dalších aktivitách a činnostech spojených s návštěvou školy. Naším cílem je, aby se staly přirozenou součástí života jako nástroj k řešení problémů a zjednodušení života i práce, nikoliv jako způsob konzumace volného času a náhrada osobních sociálních vazeb. Respektujeme při tom tradiční hodnoty a naše kulturně-historické prostředí.

Jsme CHYTROU školou. Jedněmi z našich priorit jsou proto konektivita, elektronická komunikace a transparentnost. Důraz klademe na výchovu k bezpečné práci s technologiemi. Již pátým rokem dynamicky měníme přístup k informačním a komunikačním technologiím a jejich smysluplnému zapojování nejen do výuky. Zatímco v počátcích jsme výuku stavěli zejména na principu BYOD (Bring Your Own Device), kdy jsme pracovali s vlastními zařízeními žáků a studentů, které si mohli do výuky přinést, jdeme v tomto školním roce mnohem dál. Na celé Základní škole PRIGO jsou ve všech hodinách při vhodných příležitostech využívány tablety Apple (iPady) a Apple TV.

My ale jdeme ještě dál! Od září 2021 byl na školách PRIGO implementován nový systém výuky jednotlivých předmětů založený právě na práci s informačními a komunikačními technologiemi. Na našem Jazykovém a humanitním gymnáziu PRIGO obdrží nyní iPady všichni nově nastupující žáci a všichni starší studenti, kteří zahájí IB Diploma Programme (program mezinárodní maturity) a také jejich učitelé. Od dalších let budou podobně postupně v PRIGO školách vybaveni i všichni ostatní naši žáci, studenti a učitelé. Veškeré zařízení bude vždy nové, bude ho možné využít pro školní, mimoškolní i osobní potřeby a po úspěšném ukončení studia bude přenecháno do osobního vlastnictví žáka nebo studenta za symbolickou nebo zůstatkovou cenu.

Chytrá škola změní svět vzdělávání – Deník PRÁVO