Podmínky přijetí

Podmínky přijetí pro denní formu vzdělávání pro 2. kolo
Přijímací zkouška

Školní přijímací zkouška se skládá z testu Obecných studijních předpokladů – OSP (ukázka zde). V závislosti na výsledku testu může uchazeč získat až 100 bodů.

Podmínky přijetí pro 2. kolo přijímacího řízení

Šestileté gymnázium
1) Průměrný prospěch ze všech předmětů v šesté a sedmé třídě ZŠ nepřekročil hodnotu 1,4 (dokládá se prospěch za 2. pololetí 6. třídy školního roku 2020/21 a 1. pololetí 7. třídy školního roku 2021/22).
2) Průměrný prospěch ze všech předmětů v šesté nebo sedmé třídě ZŠ nepřekročil hodnotu 1,3 (dokládá se prospěch za 2. pololetí 6. třídy školního roku 2020/21 a 1. pololetí 7. třídy školního roku 2021/22).
3) Průměrný prospěch alespoň ze 2 dále uvedených předmětů (Český jazyk, Anglický jazyk nebo Dějepis) v sedmé třídě ZŠ nepřekročil hodnotu 1,1 a celkový prospěch ze všech předmětů v šesté a sedmé třídě není větší než 1,7 (dokládá se prospěch za 2. pololetí 6. třídy školního roku 2020/21 a 1. pololetí 7. třídy školního roku 2021/22).
4) Umístění na 1. – 5. místě v krajském nebo okresním kole matematické, chemické, fyzikální, zeměpisné nebo astronomické olympiády, případně olympiády v českém jazyce, ev. ekvivalentních soutěžích vyhlašovaných MŠMT, kraji nebo školami (např. Matematický klokan, Bobřík informatiky aj.).
5) Složení certifikované jazykové zkoušky z anglického, německého, francouzského nebo španělského jazyka v úrovni A2 a vyšší (např. KET, PET, FIN in DEUTSCH 2, FLYERS).
6) Na podkladě aktuálního a doloženého členství v Mense ČR (hodnota IQ je vyšší nebo rovna 130).
7) Umístění v prvních 30 % pořadí v Logické olympiádě organizované Mensou ČR v krajském kole alespoň jedenkrát v průběhu studia na základní škole.
8) Na podkladě rozhodnutí ředitele Jazykového a humanitního GYMNÁZIA PRIGO na základě správního uvážení o uznání typově ekvivalentních nebo podobných úspěchů uvedených v bodě 4) a 5) hodných zvláštního zřetele.
9) Byly splněny podmínky školní přijímací zkoušky z OSP (obecných studijních předpokladů).
10) Byly splněny podmínky jednotné (státní) přijímací zkoušky.

V případě, že uchazeč splnil povinnou školní docházku ve školním roce 2020/2021, není dle § 1 odst. 7 vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání součástí kritérií hodnocení za 2. pololetí školního roku 2019/2020. V tomto případě se pro uznání školní přijímací zkoušky v bodech 1), 2), 3) dokládá průměrný prospěch za 1. pololetí 8. třídy školního roku 2019/2020 a za 1. pololetí 9. třídy školního roku 2020/2021.

U oboru platí, že nesplní-li uchazeč alespoň jedno z kritérií uvedených v bodech 1-8), bude se posuzovat lepší z výsledků v bodech 9) a 10), tedy školní nebo státní část přijímací zkoušky. Za školní část přijímací zkoušky uvedené v bodě 9) může uchazeč dosáhnout maximálně 100 bodů. Školní část je nutno absolvovat pro 3. kolo přijímacího řízení opětovně a nelze uznat školní část z 1. nebo 2. kola přijímací zkoušky. Za část jednotné (státní) části přijímací zkoušky uvedené v bodě 10) může uchazeč dosáhnout maximálně 100 bodů. Jednotná přijímací zkouška z prvního kola bude uznána, za předpokladu, že uchazeč doloží spolu s přihláškou ke studiu i výsledek hodnocení jednotné přijímací zkoušky z prvního kola.
Splní-li uchazeč alespoň jedno z kritérií uvedených v bodech 1-8), bude mu povinnost absolvovat školní přijímací zkoušku dle bodu 9), resp. povinnost doložit výsledek státní části přijímací zkoušky dle bodu 10) prominuta a automaticky uděleno bodové hodnocení 100 bodů do celkového pořadí uchazečů.

Na základě lepšího výsledku ze školní části nebo státní přijímací zkoušky, resp. výsledku bodového hodnocení získaného na základě splnění kritérií v bodech 1-8) se sestaví pořadí uchazečů od nejlepšího po nejhorší výsledek. Primárním kritériem pro řazení uchazečů je počet dosažených bodů. Při shodě bodového ohodnocení je jako sekundární kritérium použit průměrný prospěch dle bodu 1) zaokrouhlený na dvě desetinná místa. Ke studiu budou přijati ti žáci, kteří se umístí v intervalu od 1. místa po místo, které odpovídá pořadí uchazeče, který se umístil v pořadí jako poslední v rámci zbývající kapacity vypsané pro 3. kolo přijímacího řízení.