Přijímací řízení

Termín podání přihlášky pro 1. kolo

Ke studiu na naší škole jste se mohli přihlásit od 1. února 2024 do 21. února 2024 prostřednictvím portálu https://dipsy.cz/. Bližší informace o digitálním přijímacím řízení naleznete na portálu https://www.prihlaskynastredni.cz/rodice-zaci.html. Případné otázky vám také rádi zodpovíme na studijním oddělení.
Jak vyplnit přihlášku?

Termín přijímací zkoušky pro 1. kolo

Přijímací zkoušky pro školní rok 2024/2025 v 1. kole přijímacího řízení proběhnou v budově Jazykového a humanitního GYMNÁZIA PRIGO (Mojmírovců 1002/42, Ostrava-Mariánské Hory) pro 6leté gymnázium ve dnech 16. 4. 2024 a 17. 4. 2024 a pro 4leté gymnázium ve dnech 12. 4. 2024 a 15. 4. 2024. Náhradní termíny pro omluvené uchazeče jsou 29. 4. 2024 a 30. 4. 2024. Pozvánka k jednotné přijímací zkoušce, kterou v našem systému vystavuje CERMAT a další informace o konání školní přijímací zkoušky, případně rozhodnutí ředitele školy o uznání přijímacího řízení, budou uchazeči zaslány školou písemně poštou a zároveň e-mailem nejpozději 14 dní před termínem konání této zkoušky, tj. do 30. 3. 2024, v závislosti na vygenerování pozvánky CERMATem (změna vyhrazena).

Počet přijímaných žáků

Pro školní rok 2024/2025 bude v rámci přijímacího řízení v 1. kole přijímáno maximálně 90 uchazečů do čtyřletého gymnázia a 45 uchazečů do šestiletého gymnázia.

Dny otevřených dveří

Dny otevřených dveří již proběhly.
Prezentace z online dne otevřených dveří. Připravili jsme si pro vás také virtuální prohlídku školy. Individuální návštěvu si můžete domluvit na kontaktním telefonním čísle nebo e-mailu (klikněte zde).

PRIGO – Střední školy – On-line DOD

Jsme fakultní školou Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Podmínky přijetí pro školní rok 2024/2025

Podmínky přijetí pro 1. kolo

Za všechny části přijímací zkoušky může uchazeč dosáhnout maximálně 166 bodů. Za část jednotné (státní) části přijímací zkoušky může uchazeč dosáhnout maximálně 100 bodů a za školní část přijímací zkoušky může uchazeč dosáhnout maximálně 66 bodů. Žáci, kteří se zúčastní 1. kola přijímací zkoušky budou na základě jejich výsledků seřazeni. Ke studiu budou přijati ti žáci, kteří se umístí v intervalu od 1. místa po místo, které odpovídá pořadí žáka, který se umístil v pořadí jako poslední v rámci kapacity vypsané pro 1. kolo přijímacího řízení pro daný obor vzdělávání. Pořadí uchazečů bude stanoveno podle souhrnného bodového hodnocení jednotné přijímací zkoušky a školní přijímací zkoušky. V případě shody bodového hodnocení je postupně pro stanovení výsledného pořadí použit (1) průměrný prospěch dle bodu 1, (2) posléze podle bodu 2 a (3) podle bodu 3 „kritérií pro uznání školní přijímací zkoušky“. Dále je v pořadí postupně zohledněno bodové hodnocení u jednotné přijímací zkoušky prioritně (4) z Českého jazyka, a poté (5) z Matematiky a dále (6) průměrná známka z Českého jazyka z posledních dvou vydaných vysvědčení a (7) průměrná známka z Matematiky z posledních dvou vydaných vysvědčení.

Přijímací zkouška

Přijímací zkouška se skládá z posouzení níže uvedených částí:
1) výsledku jednotné (státní) přijímací zkoušky (max. 100 bodů),
2) výsledku školní přijímací zkoušky (max. 66 bodů).

Jednotná (státní) přijímací zkouška se skládá ze dvou didaktických testů z a) Českého jazyka a literatury (ukázka pro gymnázium 6leté a 4leté) a b) Matematiky (ukázka pro gymnázium 6leté a 4leté). Za plný počet bodů z jednotlivých didaktických testů získá uchazeč maximálně 50 bodů. Nejvyšší možný počet bodů za jednotnou přijímací zkoušku je tedy 100 bodů v případě bezchybných odpovědí na všechny otázky v obou testech. Školní přijímací zkouška se skládá z testu Obecných studijních předpokladů – OSP (ukázky pro 6leté a 4leté gymnázium). V závislosti na výsledku testu může uchazeč získat až 66 bodů. Informace o přípravném kurzu na školní přijímací zkoušku naleznete zde.

Uznání školní přijímací zkoušky

Přijímací zkouška může být uchazeči uznána (prominuta) a uchazeč obdrží maximální počet 66 bodů bez nutnosti absolvovat test Obecných studijních předpokladů, pokud splní alespoň jedno z níže uvedených kritérií. V případě žádosti o uznání školní části přijímací zkoušky na základě níže uvedených bodů 4-8 je nutnou podmínkou přiložení čestného prohlášení s přílohami. Toto čestné prohlášení je nedílnou součástí přihlášky.

Kritéria pro uznání školní přijímací zkoušky

Šestileté gymnázium
1) průměrný prospěch ze všech předmětů v šesté a sedmé třídě ZŠ (dokládá se prospěch za 1. a 2. pololetí 6. třídy a 1. pololetí 7. třídy) nepřekročil hodnotu 1,4
2) průměrný prospěch ze všech předmětů v šesté nebo sedmé třídě ZŠ (dokládá se prospěch za 1. a 2. pololetí 6. třídy a 1. pololetí 7. třídy) nepřekročil hodnotu 1,3
3) průměrný prospěch ze 3 dále uvedených předmětů (Český jazyk, Anglický jazyk, Vlastivěda) v sedmé třídě ZŠ (dokládá se prospěch za 1. pololetí) nepřekročil hodnotu 1,1 a celkový prospěch ze všech předmětů ve šesté a sedmé třídě ZŠ (dokládá se prospěch za 1. a 2. pololetí 6. třídy a 1. pololetí 7. třídy) není větší než 1,7
4) umístění na 1. – 5. místě v okresním kole matematické olympiády, v okresních (krajských) soutěžích vyhlašovaných MŠMT, kraji nebo školami (např. Matematický klokan, Bobřík informatiky aj.)
5) složení certifikované jazykové zkoušky z anglického, německého nebo španělského jazyka v úrovni A2 a vyšší (např. KET, PET, FIN in DEUTSCH 2, FLYERS)
6) na podkladě aktuálního a doloženého členství v Mense ČR (hodnota IQ je vyšší nebo rovna 130)
7) umístění v prvních 30 % pořadí v Logické olympiádě organizované Mensou ČR v krajském kole alespoň jedenkrát v průběhu studia na základní škole
8) na podkladě rozhodnutí ředitelky Jazykového a humanitního gymnázia PRIGO na základě správního uvážení o uznání typově ekvivalentních nebo podobných úspěchů uvedených v bodě 4) a 5) hodných zvláštního zřetele

Čtyřleté gymnázium
1) průměrný prospěch ze všech předmětů v osmé a deváté třídě ZŠ (dokládá se prospěch za 1. a 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy) nepřekročil hodnotu 1,4
2) průměrný prospěch ze všech předmětů v osmé nebo deváté třídě ZŠ (dokládá se prospěch za 1. a 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy) nepřekročil hodnotu 1,3
3) průměrný prospěch alespoň ze 3 dále uvedených předmětů (Český jazyk, Anglický jazyk, Dějepis) v deváté třídě ZŠ (dokládá se prospěch za 1. pololetí 9. třídy) nepřekročil hodnotu 1,1 a celkový prospěch ze všech předmětů v osmé a deváté třídě ZŠ (dokládá se prospěch za 1. a 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy) není větší než 1,7
4) umístění na 1. – 5. místě v krajském nebo okresním kole matematické, chemické, fyzikální, zeměpisné nebo astronomické olympiády, případně olympiády v českém jazyce, ev. ekvivalentní soutěži vyhlašovaných MŠMT, kraji nebo školami (např. Matematický klokan, Bobřík informatiky aj.)
5) složení certifikované jazykové zkoušky z anglického, německého nebo španělského jazyka v úrovni A2 a vyšší (např. KET, PET, FIN in DEUTSCH 2, FLYERS)
6) na podkladě aktuálního a doloženého členství v Mense ČR (hodnota IQ je vyšší nebo rovna 130)
7) umístění v prvních 30 % pořadí v Logické olympiádě organizované Mensou ČR v krajském kole alespoň jedenkrát v průběhu studia na základní škole
8) na podkladě rozhodnutí ředitelky Jazykového a humanitního gymnázia PRIGO na základě správního uvážení o uznání typově ekvivalentních nebo podobných úspěchů uvedených v bodě 4) a 5) hodných zvláštního zřetele

V případě uchazečů, kteří ukončili školu dříve, platí podmínky stanovené školským zákonem.

Přípravné kurzy

Pořádáme přípravné kurzy k přijímacímu řízení. Můžete se připravit na Jednotnou přijímací zkoušku (Český jazyk a literatura, Matematika) a na školní přijímací zkoušku (Obecné studijní předpoklady).
Vybírat lze ze 4 možností:
1. Český jazyk a literatura (8 hodin);
2. Matematika (8 hodin);
3. Balíček Matematika + Český jazyk a literatura (cenově zvýhodněná nabídka, 16 hodin);
4. Obecné studijní předpoklady (8 hodin).
Úspěšnost žáků tohoto kurzu v minulém školním roce byla 96 %.

Přihlásit se můžete zde do 30. 1. 2024. Bližší informace na tel. +420 739 376 403.

V případě podání přihlášky ke studiu na Jazykové a humanitní gymnázium PRIGO v 1. kole + 1. místo v pořadí na přihlášce lze zažádat o vrácení kurzovného.
Žádosti o vrácení kurzovného zasílejte na pripravnekurzy@prigo.cz do 22. 3. 2024. Uhrazené kurzovné bude vráceno do měsíce.

Termín a čas konání kurzů: dle harmonogramu níže.
V době jarních prázdnin 9. 3. – 17. 3. 2024 a velikonočních svátků 28. 3. – 1. 4. 2024 kurzy neprobíhají.

Místo konání kurzů: budova školy

Začínáme již 23. 2. 2024.