Přijímací řízení

Termín podání přihlášky pro 4. kolo

Dne 26. července 2023 bylo vyhlášeno 4. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 pouze pro obor 4leté gymnázium. Pro obor 6leté gymnázium se 4. kolo vypisovat nebude. Přihlášky můžete zasílat do 7. srpna 2023. Přihlášku posílejte na předepsaném tiskopise (ke stažení zde) poštou doporučeně s podacím razítkem nejpozději ze dne 7.8.2023 nebo odevzdat osobně na sekretariátu školy (Mojmírovců 1002/42, Ostrava-Mariánské Hory, pracovní doba sekretariátu je 8:00 – 15:00 hod.). Přihlášku můžete také naskenovat a poslat do 7.8.2023 na e-mail jahu@prigo.cz a originál doložit v den přijímací zkoušky.
Zároveň je možno se přihlásit na maturitní čtyřletý obor Obchodní akademie na Střední škole PRIGO a na 8letý obor na Lékařském a přírodovědném gymnáziu PRIGO. Pro ostatní obory nejsou 4. kola přijímacího řízení vyhlašována.

Termín přijímací zkoušky pro 4. kolo

Přijímací zkoušky pro školní rok 2023/2024 ve 4. kole přijímacího řízení proběhnou v budově Jazykového a humanitního GYMNÁZIA PRIGO (Mojmírovců 1002/42, Ostrava-Mariánské Hory) dne 9.8.2023 v 8:30 hod.

Počet přijímaných žáků

S ohledem na zachování vysoké kvality žáků a z důvodu zajištění individuálního přístupu k žákům a studentům je, i přes vysoký zájem, pro školní rok 2023/2024 předpokládaný počet přijímaných uchazečů pro 4. kolo 5 žáků do čtyřletého gymnázia.

Dny otevřených dveří

Dny otevřených dveří již proběhly.
Prezentace z online dne otevřených dveří. Připravili jsme si pro vás také virtuální prohlídku školy. Individuální návštěvu si můžete domluvit na kontaktním telefonním čísle nebo e-mailu (klikněte zde).

PRIGO – Střední školy – On-line DOD

Jsme fakultní školou Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Podmínky přijetí

Podmínky přijetí pro 4. kolo

Naše gymnázium preferuje různorodost způsobů, kterými může uchazeč prokázat, že splňuje studijní předpoklady nutné pro přijetí ke studiu. Své předpoklady pro studium prokáže buď absolvováním ústního pohovoru dle bodu 1), nebo doloží některý ze studijních průměrů uvedených v bodech 2-4), resp. absolvuje školní písemnou příjímací zkoušku uvedenou v bodě 5), popř. doloží výsledek státní přijímací zkoušky z prvního kola (viz bod 6). Uchazeč si může vybrat minimálně jednu nebo i více z níže uvedených šesti možností. Z každé je možno získat maximálně 100 normovaných bodů. Tyto body se nesčítají, ale pro výsledné pořadí se vybere ten výsledek z bodů 1-6), ve kterém uchazeč získal nejvyšší počet bodů. Na základě nejlepšího výsledku každého uchazeče se sestaví pořadí uchazečů od nejlepšího po nejhorší výsledek.

Ke studiu budou přijati ti žáci, kteří se umístí v intervalu od 1. místa po místo, které odpovídá pořadí žáka, který se umístil v pořadí jako poslední v rámci zbývající kapacity vypsané pro 4. kolo přijímacího řízení pro daný obor vzdělávání. Přijati budou také žáci, kteří dosáhnou stejného bodového ohodnocení jako poslední uvedený žák.

Sekundárním hodnocením pro určení pořadí, v případě shody bodového hodnocení, je postupně průměrný prospěch dle bodu 2), posléze podle bodu 3) a bodu 4). V případě i nadále shodného pořadí je postupně zohledněno bodové ohodnocení u jednotné přijímací zkoušky celkově a dále postupně prioritně z Českého jazyka a poté z Matematiky.

1) Absolvování motivačního pohovoru – jedná se o ústní diskuzi v délce do 30 minut o portfoliu uchazeče svědčící o jeho předpokladech ke studiu (k pohovoru přinese uchazeč podklady osvědčující např. umístění v krajském nebo okresním kole odborné olympiády, složení certifikované jazykové zkoušky, členství v Mense ČR, dobrovolnické, sportovní a obdobné aktivity, např. DofE, apod.).
2) Průměrný prospěch ze všech předmětů v osmé a deváté třídě ZŠ (dokládá se prospěch za 1. a 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy).
3) Průměrný prospěch ze všech předmětů v osmé nebo deváté třídě ZŠ (dokládá se prospěch za 1. a 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy).
4) Průměrný prospěch ze 3 dále uvedených předmětů (Český jazyk, Anglický jazyk, Dějepis) v deváté třídě ZŠ (dokládá se prospěch za 1. pololetí). Toto kritérium je možné zohlednit, pokud celkový prospěch ze všech předmětů v osmé a deváté třídě ZŠ (dokládá se prospěch za 1. a 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy) nepřekročil hodnotu 1,7.
5) Výsledek školní přijímací zkoušky pro 4. kolo z OSP (obecných studijních předpokladů), kterou je nutno absolvovat zvlášť pro 4. kolo.
6) Výsledek jednotné (státní) přijímací zkoušky (která byla uchazečem vykonána v termínech pro 1. kolo přijímacího řízení v rámci testů CERMAT).

Spolu s přihláškou uvede uchazeč, zda má zájem se účastnit ústního pohovoru dle bodu 1) nebo školní přijímací zkoušky z OSP dle bodu 5) nebo i obou těchto způsobů. V případě, že uchazeč neuvede písemně, nejpozději v den uzávěrky pro podání přihlášky ke studiu pro 4. kolo, zájem o jeden z těchto dvou způsobů prokázání studijních předpokladů, nebude (ani později) k těmto způsobům přihlíženo. Pokud uchazeč nedoloží písemně, nejpozději v den uzávěrky pro podání přihlášky ke studiu pro 4. kolo, výsledek jednotné přijímací zkoušky dle bodu 6), má se za to, že toto kritérium nebude v budoucnu uplatňovat. Do výsledného pořadí uchazeče se uplatní nejlepší z výsledků v bodech 2-4) a pro potřeby stanovení výsledného pořadí v případě rovnosti bodů bude za výsledek jednotné přijímací zkoušky uvedeno v obou částech nula bodů.