Přijímací řízení

Přijímací řízení pro 4. kolo obor 6leté gymnázium a pro 3. kolo obor 4leté gymnázium

Termín pro podání přihlášky pro 4. kolo obor 6leté gymnázium a pro 3. kolo obor 4leté gymnázium

Ředitel školy vyhlásil dne 21.7.2021 čtvrté kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 pro obor 6leté gymnázium a třetí kolo pro obor 4leté gymnázium. Přihlášky můžete zasílat do 28.7.2021. Zbývá pouze 6 volných míst pro obor 4leté gymnázium a 4 volná místa pro obor 6leté gymnázium. Přihlášku můžete posílat poštou doporučeně na předepsaném tiskopise (ke stažení zde) s podacím razítkem nejpozději ze dne 28.7.2021 nebo přednostně odevzdat osobně na sekretariátu školy (Mojmírovců 1002/42, Ostrava-Mariánské Hory, pracovní doba sekretariátu je 8:00 – 15:00 hod.). Přihlášku je možné také naskenovat a poslat do 28.7.2021 na e-mail jahu@prigo.cz a originál doložit v den odevzdání zápisového lístku. Povinnou součástí přijímacích zkoušek není státní přijímací zkouška. Výsledky přijímacího řízení budou vyhlášeny na webových stránkách školy 10.8.2021 v odpoledních hodinách. Kritéria přijímacího řízení naleznete níže.

Termín přijímací zkoušky pro 4. kolo obor 6leté gymnázium a pro 3. kolo obor 4leté gymnázium

Přijímací zkouška pro školní rok 2021/2022 ve 3. kole přijímacího řízení proběhne v budově gymnázia PRIGO (Mojmírovců 1002/42, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory) dne 9.8.2021 v 11:30 hodin. Pozvánka k přijímací zkoušce, případně rozhodnutí ředitele školy o uznání přijímací zkoušky, budou uchazeči zaslány školou písemně poštou a zároveň e-mailem nejpozději 28.7.2021.

Dny otevřených dveří

Z důvodu aktuální epidemiologické situace se dny otevřených dveří přímo v budově školy nekonají. Stále probíhá online den otevřených dveří, prezentaci můžete zhlédnout zde. Připravili jsme si pro vás také virtuální prohlídku školy.
Individuální návštěvu si můžete domluvit na kontaktním telefonním čísle nebo e-mailu (klikněte zde).

PRIGO – Střední školy – On-line DOD

Jsme fakultní školou Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Podmínky přijetí

Podmínky přijetí pro 4. kolo obor 6leté gymnázium a 3. kolo obor 4leté gymnázium

Zbývá pouze 6 volných míst pro obor 4leté gymnázium a 4 volná místa pro obor 6leté gymnázium.

Přijímací zkouška

V případě, že uchazeč neprojeví zájem využít kritéria v níže uvedených bodech 1-9), potom absolvuje školní přijímací zkoušku, která se skládá z testu Obecných studijních předpokladů – OSP (ukázka zde). V závislosti na výsledku testu může uchazeč získat až 100 bodů.

Kritéria pro uznání školní přijímací zkoušky

Šestileté gymnázium

1) průměrný prospěch ze všech předmětů v šesté a sedmé třídě ZŠ nepřekročil hodnotu 1,4 (v obou ročnících se dokládá vždy pouze prospěch za první pololetí)
2) průměrný prospěch ze všech předmětů v šesté nebo sedmé třídě ZŠ nepřekročil hodnotu 1,3 (v obou ročnících se dokládá vždy pouze prospěch za první pololetí)
3) průměrný prospěch alespoň ze 2 dále uvedených předmětů (Český jazyk, Anglický jazyk nebo Dějepis) v sedmé třídě ZŠ nepřekročil hodnotu 1,1 a celkový prospěch ze všech předmětů v šesté a sedmé třídě není větší než 1,7 (v obou ročnících se dokládá vždy pouze prospěch za první pololetí)
4) umístění na 1. – 5. místě v krajském nebo okresním kole matematické, chemické, fyzikální, zeměpisné nebo astronomické olympiády, případně olympiády v českém jazyce, ev. ekvivalentních soutěžích vyhlašovaných MŠMT, kraji nebo školami (např. Matematický klokan, Bobřík informatiky aj.)
5) složení certifikované jazykové zkoušky z anglického, německého, francouzského nebo španělského jazyka v úrovni A2 a vyšší (např. KET, PET, FIN in DEUTSCH 2, FLYERS)
6) na podkladě aktuálního a doloženého členství v Mense ČR (hodnota IQ je vyšší nebo rovna 130)
7) umístění v prvních 30 % pořadí v Logické olympiádě organizované Mensou ČR v krajském kole alespoň jedenkrát v průběhu studia na základní škole
8) na podkladě rozhodnutí ředitele Jazykového a humanitního GYMNÁZIA PRIGO na základě správního uvážení o uznání typově ekvivalentních nebo podobných úspěchů uvedených v bodě 4) a 5) hodných zvláštního zřetele
9) byly splněny podmínky jednotné (státní) přijímací zkoušky
10) byly splněny podmínky školní přijímací zkoušky z OSP (obecných studijních předpokladů)

V souladu s ust. § 60 odst. 3 školského zákona ředitel školy rozhoduje následovně:

a) u oboru platí, že nesplní-li uchazeč alespoň jedno z kritérií uvedených v bodech 1-8), bude se posuzovat lepší z výsledků v bodech 9) a 10), tedy státní část přijímací zkoušky nebo školní přijímací zkoušky. Za školní část přijímací zkoušky uvedené v bodě 10) může uchazeč dosáhnout maximálně 100 bodů. Školní část je nutno absolvovat pro 4. kolo přijímacího řízení opětovně a nelze uznat školní část z 1. nebo 2. nebo 3. kola přijímací zkoušky. Za část jednotné (státní) části přijímací zkoušky uvedené v bodě 9) může uchazeč dosáhnout maximálně 100 bodů. Jednotná přijímací zkouška z prvního kola bude uznána, za předpokladu, že uchazeč doloží spolu s přihláškou ke studiu i výsledek hodnocení jednotné přijímací zkoušky z prvního kola.
Splní-li uchazeč alespoň jedno z kritérií uvedených v bodech 1-8), bude mu povinnost absolvovat školní přijímací zkoušku dle bodu 10), resp. povinnost doložit výsledek státní části přijímací zkoušky dle bodu 9) prominuta a automaticky uděleno bodové hodnocení 100 bodů do celkového pořadí uchazečů.

b) pokud uchazeč nedosáhne minimální stanovené bodové hranice 30 bodů pro obor vzdělávání 79-41-K/61 Gymnázium, potom nebude splňovat kritérium pro složení přijímací zkoušky a ke vzdělávání nebude přijat.

Na základě bodového hodnocení, které uchazeč získá, se sestaví pořadí uchazečů od nejlepšího po nejhorší výsledek. Primárním kritériem pro řazení uchazečů je počet dosažených bodů. Při shodě bodového ohodnocení je jako sekundární kritérium použit průměrný prospěch dle bodu 1) zaokrouhlený na dvě desetinná místa. Ke studiu budou přijati ti žáci, kteří získali alespoň minimální počet bodů pro dané kolo a umístí se v intervalu od 1. místa po místo, které odpovídá pořadí uchazeče, který se umístil v pořadí jako poslední v rámci zbývající kapacity (počet volných míst – 4) pro 4. kolo přijímacího řízení pro daný obor vzdělávání.

Čtyřleté gymnázium

1) průměrný prospěch ze všech předmětů v osmé a deváté třídě ZŠ nepřekročil hodnotu 1,4 (v obou ročnících se dokládá vždy pouze prospěch za první pololetí)
2) průměrný prospěch ze všech předmětů v osmé nebo deváté třídě ZŠ nepřekročil hodnotu 1,3 (v obou ročnících se dokládá vždy pouze prospěch za první pololetí)
3) průměrný prospěch alespoň ze 2 dále uvedených předmětů (Český jazyk, Anglický jazyk nebo Dějepis) v deváté třídě ZŠ nepřekročil hodnotu 1,1 a celkový prospěch ze všech předmětů v osmé a deváté třídě není větší než 1,7 (v obou ročnících se dokládá vždy pouze prospěch za první pololetí)
4) umístění na 1. – 5. místě v krajském nebo okresním kole matematické, chemické, fyzikální, zeměpisné nebo astronomické olympiády, případně olympiády v českém jazyce, ev. ekvivalentních soutěžích vyhlašovaných MŠMT, kraji nebo školami (např. Matematický klokan, Bobřík informatiky aj.)
5) složení certifikované jazykové zkoušky z anglického, německého, francouzského nebo španělského jazyka v úrovni A2 a vyšší (např. KET, PET, FIN in DEUTSCH 2, FLYERS)
6) na podkladě aktuálního a doloženého členství v Mense ČR (hodnota IQ je vyšší nebo rovna 130)
7) umístění v prvních 30 % pořadí v Logické olympiádě organizované Mensou ČR v krajském kole alespoň jedenkrát v průběhu studia na základní škole
8) na podkladě rozhodnutí ředitele Jazykového a humanitního GYMNÁZIA PRIGO na základě správního uvážení o uznání typově ekvivalentních nebo podobných úspěchů uvedených v bodě 4) a 5) hodných zvláštního zřetele
9) byly splněny podmínky jednotné (státní) přijímací zkoušky
10) byly splněny podmínky školní přijímací zkoušky z OSP (obecných studijních předpokladů)

V souladu s ust. § 60 odst. 3 školského zákona ředitel školy rozhoduje následovně:

a) u oboru platí, že nesplní-li uchazeč alespoň jedno z kritérií uvedených v bodech 1-8), bude se posuzovat lepší z výsledků v bodech 9) a 10), tedy státní část přijímací zkoušky nebo školní přijímací zkoušky. Za školní část přijímací zkoušky uvedené v bodě 10) může uchazeč dosáhnout maximálně 100 bodů. Školní část je nutno absolvovat pro 3. kolo přijímacího řízení opětovně a nelze uznat školní část z 1. nebo 2. kola přijímací zkoušky. Za část jednotné (státní) části přijímací zkoušky uvedené v bodě 9) může uchazeč dosáhnout maximálně 100 bodů. Jednotná přijímací zkouška z prvního kola bude uznána, za předpokladu, že uchazeč doloží spolu s přihláškou ke studiu i výsledek hodnocení jednotné přijímací zkoušky z prvního kola.
Splní-li uchazeč alespoň jedno z kritérií uvedených v bodech 1-8), bude mu povinnost absolvovat školní přijímací zkoušku dle bodu 10), resp. povinnost doložit výsledek státní části přijímací zkoušky dle bodu 9) prominuta a automaticky uděleno bodové hodnocení 100 bodů do celkového pořadí uchazečů.

b) pokud uchazeč nedosáhne minimální stanovené bodové hranice 30 bodů pro obor vzdělávání 79-41-K/41 Gymnázium, potom nebude splňovat kritérium pro složení přijímací zkoušky a ke vzdělávání nebude přijat.

Na základě bodového hodnocení, které uchazeč získá, se sestaví pořadí uchazečů od nejlepšího po nejhorší výsledek. Primárním kritériem pro řazení uchazečů je počet dosažených bodů. Při shodě bodového ohodnocení je jako sekundární kritérium použit průměrný prospěch dle bodu 1) zaokrouhlený na dvě desetinná místa. Ke studiu budou přijati ti žáci, kteří získali alespoň minimální počet bodů pro dané kolo a umístí se v intervalu od 1. místa po místo, které odpovídá pořadí uchazeče, který se umístil v pořadí jako poslední v rámci zbývající kapacity (počet volných míst – 6) pro 3. kolo přijímacího řízení pro daný obor vzdělávání.